EN

 • EN

 • icon

  UA

 • EN

 • icon

  UA

EN

 • EN

 • icon

  UA

 • EN

 • icon

  UA

Публічний договір (оферта)про надання благодійної пожертви

1. Загальні положення 1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – «Оферта») є пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ'ЄДНАНІ СПОРТОМ», ідентифікаційний код 45165316, що знаходиться за адресою: УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУДИНОК 1Б, КВАРТИРА 8 (далі – «Громадська організація») в особі Директора Фокіної Анжели Тамазіївни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти публічний договір (оферту) про надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.  1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. 1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Громадської організації в мережі Інтернет за посиланням: /https://united-bysport.org/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Громадська організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 1.4. Громадська організація може укладати договори про надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Громадської організації для укладення такого договору.
2. Предмет Договору2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає, як добровільну благодійну пожертву у власність Громадської організації, грошові кошти на реалізацію мети та напрямів (цілей) Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та законодавства України.2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Громадської організації та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні напрями (цілі) діяльності Громадської організації до її надання. 2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін Договору. 
3. Мета та напрями (цілі) діяльності3.1. Метою цього Договору є досягнення статутної цілей Громадської організації через акумулювання благодійних внесків для фінансування популяризації різних видів спорту та пропагування здорового способу життя серед населення, створення умов для зайняття спортом різних верств населення, захист прав та свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, інформаційних, культурних, екологічних, творчих, та інших інтересів своїх членів.3.2. Для досягнення статутної мети, виконання завдань Громадська організація здійснює наступні види та напрями (цілі) своєї діяльності:3.2.1. Організовує і проводить спортивні змагання, конкурси, фестивалі, виступи художніх колективів та окремих виконавиць і виконавців, ігри, концерти, аукціони, квести, тощо.3.2.2. Організовує освітні, культурні заходи, зокрема у формі майстер-класів, семінарів, курсів, тренінгів, форумів, конференцій, симпозіумів, круглих столів, дебатів, презентацій, ярмарків, лекцій, обмінів, діалогів, тощо, для обговорення і вирішення проблем суспільного розвитку та підвищення спортивного громадянського активізму.3.3. Діяльність Громадської організації не має на меті отримання прибутку. 3.4. Інформація про роботу Громадської організації та результати діяльності розміщені на Сайті. 
4. Внесення пожертви та акцепт Оферти4.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської організації через установи банків, або іншим не забороненим чинним законодавством України способом. Моментом акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.4.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та акцептує Оферту. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Громадською організацією не обмежується. 4.2. Відповідно до умов цієї Оферти благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Громадською організацією для проведення та забезпечення статутної діяльності (реалізації її мети та напрямів (цілей)) у відповідності до законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви. 4.3. Внесені благодійні пожертви використовуються Громадською організацією у порядку їхнього надходження. 4.4. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника, Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, найменування юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника. 4.5. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Громадській організації коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1. Оферти. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації. 4.6. Якщо пожертва була внесена на рахунок Громадської організації без ідентифікації платника і Громадська організація не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Громадська організація не повертається. 4.7. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору, розуміє та погоджується з тим, що благодійна пожертва буде використана на досягнення мети та напрямів (цілей) діяльності Громадської організації, передбачених її Статутом, з яким він може ознайомитися до здійснення благодійної пожертви. 4.8. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Громадська організація, якщо такі витрати стягуються з Громадської організації. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Громадською організацією на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо). 4.9. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України.4.10. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації, якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 
5. Права та обов'язки сторін5.1. Громадська організація зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із цим Договором та законодавством України. 5.2. Громадська організація має право отримувати благодійні пожертви і самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до свого Статуту та законодавства України. Громадська організація має право без погодження з Благодійником змінювати мету та напрями (цілі) використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації.5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Громадська організація може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. 5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. За запитом Благодійника Громадська організація може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви. 5.5. Благодійник зобов'язується ознайомитись з умовами даної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Оферти Благодійник не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення благодійної пожертви. 5.6. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Громадської організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Громадська організація має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень. 
6. Заключні положення6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім'я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Громадська організація зобов'язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий. 6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Громадською організацією для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Громадська організація зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. 6.3. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.6.4. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАНІ СПОРТОМ»Місцезнаходження: УКРАЇНА, 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУДИНОК 1Б, КВАРТИРА 8Ідентифікаційний код: 45165316Банківські реквізити: IBAN UA183052990000026006006240559 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"


Президент  А.Т. Фокіна